HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

04.04.2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

28.03.2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

30.01.2018

Báo cáo tài chính năm 2016( Sau kiểm toán nhà nước)

30.01.2018

[Thông báo]: Việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30.01.2018

Nghị quyết: Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

24.11.2017

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

30.10.2017

Báo cáo thường niên 2016 – Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội – phần 1

25.04.2017

Báo cáo thường niên 2016 – Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội – phần 2

19.04.2017

Trang 5 trên 512345