HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

22.03.2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( Cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2018)

13.03.2019

Bảng cân đối kế toán công ty Cổ Phần VTĐS Hà Nội

30.01.2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

31.10.2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến ngày 30/06 /2018

30.08.2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

31.07.2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 06 tháng 6 năm 2018

15.06.2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018

01.05.2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VTĐS HÀ NỘI

19.04.2018

Trang 4 trên 512345