HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

28.08.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

26.07.2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

26.07.2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

22.07.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018

25.04.2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

25.04.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2018 so với năm 2017

29.03.2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

22.03.2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( Cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2018)

13.03.2019

Trang 4 trên 6« Trang đầu...23456