HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

14.07.2021

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty quý I.2021

29.04.2021

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021

19.04.2021

Báo cáo thường niên năm 2020

22.03.2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

11.03.2021

Báo cáo tài chính Quý IV và cả năm 2020

29.01.2021

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2020 so với 9 tháng đầu năm 2019

17.11.2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

28.10.2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

27.07.2020