HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

28.10.2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

27.07.2020

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh QI/2020 so QI/2019

06.05.2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

27.04.2020

Báo cáo thường niên Năm 2019

24.03.2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

19.03.2020

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019

21.01.2020

Biên bản thanh tra tại Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

15.01.2020

Giải trình: Chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

08.11.2019