HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

16.08.2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01.08.2022

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

25.07.2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

25.07.2022

Báo cáo thường niên Năm 2021

16.03.2022

Báo cáo tài chinh đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

25.02.2022

Nghị quyết của HĐQT công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13.02.2022

Báo cáo tài chính Quý 4 và cả năm 2021

28.01.2022

Báo cao tình hình quản trị công ty năm 2021

28.01.2022

Trang 1 trên 712345...Trang cuối »