HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty quý I.2021

29.04.2021

Báo cáo tài chính Quý I.2021

29.04.2021

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021

19.04.2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

11.03.2021

Báo cáo tài chính Quý IV và cả năm 2020

29.01.2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020

28.10.2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán

18.08.2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

27.07.2020

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh QI/2020 so QI/2019

06.05.2020