HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

26.07.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018

25.04.2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

25.04.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2018 so với năm 2017

29.03.2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( Cho năm tài chính kết thức ngày 31 tháng 12 năm 2018)

13.03.2019

Bảng cân đối kế toán công ty Cổ Phần VTĐS Hà Nội

30.01.2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018

31.10.2018

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến ngày 30/06 /2018

30.08.2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

31.07.2018

Trang 3 trên 512345