HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán

18.08.2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

27.07.2020

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh QI/2020 so QI/2019

06.05.2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

27.04.2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

19.03.2020

Báo cáo tài chính Qúy 4 năm 2019

21.01.2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

29.10.2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

28.08.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

26.07.2019

Trang 2 trên 512345