HARACO > Train Route
Train Route
Mã tàu Lịch trình
SE19 Hà Nội – Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh – Yên Trung – Đồng Hới – Đông Hà – Huế – Đà Nẵng
NA1 Hà Nội – Nam Định – Thanh Hóa – Chợ Sy – Vinh
SP1 SP3 SP7 LC3 Hà Nội – Yên Bái – Lào Cai
YB1 Hà Nội – Long Biên – Yên Bái
SP2 SP4 SP8 LC4 Lào Cai – Yên Bái – Hà Nội
YB2 Yên Bái – Long Biên – Hà Nội
HP1 Hà Nội – Gia Lâm – Hải Dương – Phú Thái – Hải Phòng
LP3 Long Biên – Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng
LP5 LP7 Hà Nội – Long Biên – Gia Lâm – Cẩm Giàng – Hải Dương – Phú Thái – Thượng Lý – Hải Phòng
HP2 Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Gia Lâm – Hà Nội
LP2 Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên
LP6 LP8 Hải Phòng – Thượng Lý – Phú Thái – Hải Dương – Cẩm Giàng – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
QT91 Hà Nội – Thái Nguyên