Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
15/08/2023

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết báo cáo: 2023_08_15_BCTC_daky