Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
15/10/2021

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo : Tại đây