Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
11/03/2021

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết báo cáo: Tại đây