Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2020 so với 9 tháng đầu năm 2019
17/11/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết kết quả giải trình: 2020_11_16_2347_tC