Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán
18/08/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết báo cáo: Tại đây