Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2020
27/07/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết: Tại đây