Thông báo : Chuyển trụ sở Chi nhánh VTĐS Huế
10/07/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết:

  1. Quyết đinh chuyển trụ sở :Tại đây
  2. Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Tại đây