Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh QI/2020 so QI/2019
06/05/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo: Tại đây