Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
29/04/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo :Tại đây