Nghị quyết về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
16/04/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nghị quyết :Tại đây