[Thông báo]: Hủy Danh sách cổ đông HRT tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020(Ngày ĐKCC 25/3/2020)
31/03/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo: Tại đây