Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
19/03/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiêt báo cáo: Tại đây