Giải trình: Chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
08/11/2019

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình : Tại đây