Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tại phiên họp ngày 06 tháng 6 năm 2018
15/06/2018

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết: Tại đây