Báo cáo tài chính năm 2016( Sau kiểm toán nhà nước)
30/01/2018

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết báo cáo: Tại đây