Nghị quyết: Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
24/11/2017

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nghị quyết :Tại đây