HĐQT Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng quản trị
31/05/2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Quyết định tại đây