Tờ trình vv miễn nhiệm thành viên HĐQT, KS viên nhiệm kỳ 2016-2021
24/04/2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Tờ trình tại đây