Thông báo về việc đăng ký công ty đại chúng
14/06/2016

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội xin công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau: