Chốt DS cổ đông để làm thủ tục Đăng ký Cổ phiếu
14/06/2016