Thông tin thành viên Ban kiểm soát công ty
08/06/2016

1. Bà Trần Thị Tú Anh                                     

  • Sinh ngày 09 tháng 9 năm 1968
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư­ Kinh tế vận tải đường sắt
  • Chức vụ hiện nay: UV BCH Đảng bộ Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty

2. Ông Dương Văn Hoàng

  • Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1963
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác kinh tế vận tải
  • Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng TCCB-LĐ kiêm Kiểm soát viên Công ty

 3. Bà Vũ Thị Yên

  • Sinh ngày 22 tháng 6 năm 1975
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải, Kỹ sư­ Khai thác – Kinh tế vận tải đường sắt
  • Chức vụ hiện nay: Chuyên viên phòng TCKT kiêm Kiểm soát viên Công ty