Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
08/06/2016
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106264 cấp ngày 24/05/216 ( đăng ký thay đổi lần thứ 4) của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có sự thay đổi như sau:
   1. Ông Trần Thế Hùng được cử làm Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay ông Nguyễn Viết Hiệp. 8
    2. Các nội dung khác của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thay đổi.