Triển khai QĐ bổ nhiệm TGĐ Công ty VTĐS Hà Nội
01/06/2016

Thực hiện Nghị quyết số 07-16/NQ-HĐTV ngày 28/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Quyết định số 639/QĐ-ĐS ngày 11/5/2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử ông Trần Thế Hùng Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, làm Người đại diện 35% phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội kể từ ngày 15/5/2016.

Ngày 13/5/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã họp và ra Nghị quyết số 04-16/NQ – HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp; bổ nhiệm ông Trần Thế Hùng, người đại diện 35% phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Vào hồi 09h00 ngày 16/5/2016, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức triển khai Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành Quyết định số 638/QĐ-ĐS ngày 11/5/2016 về việc miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hiệp, giữ chức Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh- Tổng công ty ĐSVN kể từ ngày 15/5/2016.