Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp ngày 27/5/2016
31/05/2016

 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn nghị quyết tại đây