HARACO > Giới thiệu > Lịch sử phát triển
Lịch sử phát triển

Giai đoạn từ tháng 7/2003 đến 2008:

Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội là công ty nhà nước, hạch toán phụ thuộc, được thành lập theo quyết định số 03 QĐ/ĐS-TCCB ngày 7/7/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty), Công ty có 18 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 2008 đến 15/5/2010:

Năm 2008 đã chuyển 2 xí nghiệp đầu máy: Hà Nội, Đà Nẵng sang Liên hiệp sức kéo Đường sắt

Công ty còn quản lý 16 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 16/5/2010 đến 31/3/2014:

Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-ĐS, ngày 22/4/2010 của Tổng công ty về việc chuyển các xí nghiệp vận tải và các Ga trực thuộc Công ty vận tải hàng hóa Đường sắt sang các công ty khách Hà Nội, Sài Gòn

Công ty quản lý 27 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 1/4/2014 đến 31/12/2014:

Thực hiện các Quyết định:

Số 274/QĐ-ĐS ngày 21/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các Công ty vận tải đường sắt trong Tỏng công ty ĐSVN

Số 275/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động của Liên hiệp sức kéo đường sắt-Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN

Số 278/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sát nhập Công ty TNHH MTV Vận tải hàng hóa đường sắt

Số 279/QĐ-ĐS ngày 21/3/2104 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động của Liên hiệp sức kéo đường sắt-Chi nhánh Tổng công ty ĐSVN

Công ty quản lý 33 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/9/2015:

Quyết định số 1972/QĐ-ĐS ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc chuyển đổi công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội thành Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ

Công ty quản lý 18 đơn vị trực thuộc

Giai đoạn từ 1/10/2015 đến nay:

Căn cứ Quyết định số 1265/QĐ-ĐS ngày 4/9/2015 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt phương án tiếp nhận các xí nghiệp đầu máy về trực thuộc Tổng công ty ĐSVN

Công ty quản lý 15 đơn vị trực thuộc

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 21/1/2013 Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 198/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Ngày 08/01/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 64/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

Ngày 22/9/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3412/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3886/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội

Ngày 18/1/2016, Công ty đã tổ chức họp Đại hội cổ đông lần đầu để thành lập công ty cổ phần

Ngày 28/1/2016, Công ty đã được Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0100106264 với vốn điều lệ là 800.589.700.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm tám mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng)

Ngày 8/6/2016, Ủy ban chứng khoán nhà nước có công văn số 3141/UBCK-GSĐC chấp thuận việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty

Ngày 8/8/2016, Công ty nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 80.058.970 cổ phiếu (Tám mươi triệu không trăm năm mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi cổ phiếu)