HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Biên bản thanh tra tại Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

15.01.2020

Giải trình: Chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

08.11.2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019

29.10.2019

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

28.08.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2019 so với 6 tháng đầu năm 2018

26.07.2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

26.07.2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

22.07.2019

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018

25.04.2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

25.04.2019