HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Nghị quyết: Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

24.11.2017

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

30.10.2017

Báo cáo thường niên 2016 – Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội – phần 1

25.04.2017

Báo cáo thường niên 2016 – Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội – phần 2

19.04.2017