HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty Quý 2 năm 2024 so với quý 2 năm 2023

22.07.2024

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty Quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023

25.04.2024

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2024

25.04.2024

Báo cáo thường niên năm 2024

14.03.2024

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

30.01.2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

23.10.2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

15.08.2023

Báo cái tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28.07.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

25.07.2023

Trang 1 trên 912345...Trang cuối »