HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

BC tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2017

30.08.2017

Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017

29.07.2017

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017

03.05.2017

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

19.04.2017

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016

24.02.2017

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

28.10.2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

31.08.2016

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

03.08.2016

Trang 5 trên 512345