HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Công ty năm 2022 so với năm 2021

01.02.2023

Báo cáo tài chính quý IV & năm 2022

30.01.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 9 tháng đầu năm 2022 so với 9 tháng đầu năm 2021

27.10.2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

26.10.2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

16.08.2022

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

25.07.2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

25.07.2022

Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

27.04.2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

27.04.2022

Trang 1 trên 712345...Trang cuối »