HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

15.08.2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023

25.07.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công thy quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022

25.04.2023

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2023

25.04.2023

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước kiểm toán và sau kiểm toán năm 2022

28.02.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2022 so với năm 2021

28.02.2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

27.02.2023

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Công ty năm 2022 so với năm 2021

01.02.2023

Báo cáo tài chính quý IV & năm 2022

30.01.2023

Trang 1 trên 812345...Trang cuối »