Thông báo về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu, HS đăng ký phát hành cổ phiếu, cam kết đăng ký giao dịch
20/06/2024

Quý cổ đông theo dõi tại đây:

Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Tại đây

Cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Tại đây

QĐ về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tại đây

QĐ về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo hợp đồng hợp nhất: Tại đây