Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023
15/08/2023

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình: 2023_08_15_CB_daky