Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước kiểm toán và sau kiểm toán năm 2022
28/02/2023

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình : 2023_02_28_302_DaKy(LN)