Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2022 so với năm 2021
28/02/2023

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình : 2023_02_28_298_DaKy