Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14/02/2023

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo: 2023_02_14_50_TB_VTHN_DaKy