Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 9 tháng đầu năm 2022 so với 9 tháng đầu năm 2021
27/10/2022

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết: 2022_10_26_TC