Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021
25/07/2022

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết  giải trình :2022_07_26_1437_DaKy