Tờ trình về việc thực hiện chủ trương hợp nhất 02 công ty cổ phần VTĐS Hà Nội và Sài Gòn
22/04/2022

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tờ trình : 2022_04_22_TTr