[Thông báo]: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VTĐS Hà Nội
27/05/2020

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo: Tại đây