Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
28/08/2019

Vui lòng xem chi tiết báo cáo:Tại đây