Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty quý 1 năm 2019 so với quý 1 năm 2018
25/04/2019

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình tại đây: Tại đây