Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2018 so với năm 2017
29/03/2019

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết giải trình:Tại đây