NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VTĐS HÀ NỘI THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
25/09/2018

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết:

  • Nghị quyết: Tại đây
  • Biên bản kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản: Tại đây