[Thông báo]: Quyết định chức Tổng Giám đốc công ty
28/12/2017

Xem chi tiết:

  1. Quyết định miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty: Tại đây
  2. Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty:Tại đây